PML Federal Capital

President

Rizwan Sadiq Khan

Rizwan Sadiq khan

General Secretary

Raja Perviz Akhtar