PML Sindth

President

Ghous Bux Khan Maher

Ph. karachi: 021-35892510,Fax 021-35899487
Ph. Shikarpur: 0726-503014
Email : ghousbuxmaher@gmail.com


General Secretary

Haleem Adil Sheikh

Ph: +92(21)99247080,+92(21)99247488
Ph.+92(21)34904363, Fax: +92(21)34904353
Ph. Office: +92(21)34302441-3, Fax: +92(21)34302446
Email : haleemadilsheikh@gmail.com
official website : www.haleemadilsheikh.com